start
home | cursus | info | contact

Privacyverklaring, algemene voorwaarden etc.


Klanttevredenheid

Vanzelfsprekend is het de bedoeling om onze klanten tevreden te houden en daar doen we dan ook alles aan. Een klantenrelatie stopt niet bij een cursus, een audit, of een consult. Als u achteraf nog vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met ESDsite, ook jaren later.


“Niet goed, geld terug” - garantie

Wij geven via de “niet goed, geld terug” - garantie de mogelijkheid om vooraf extra zekerheid te krijgen over de waarde en kwaliteit van de cursus(sen). Cursisten kunnen - als zij niet tevreden zijn - het lesgeld volgens de onderstaande voorwaarden terugkrijgen. Voorwaarden voor deze garantie:

Deze garantie kunnen we geven omdat we merken dat onze cursussen steeds als waardevol door de deelnemers worden ervaren. Dit blijkt ook keer op keer uit de cursus-evaluaties en -beoordelingen. Zie de info onderaan elke cursusbeschrijving.


Privacyverklaring


Cookies

ESDsite gebruikt geen: permanente, sessie of tracking cookies. We delen uw gegevens niet met derden zoals adverteerders, Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
Google kan tijdelijk een geanonimiseerd klein bestandje (een cookie) op uw harde schijf plaatsen, als deel van hun “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe de gemiddelde bezoeker de website gebruikt (we willen graag weten wat de populariteit is van onze pagina's). Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser.”


Anti-spam-verklaring

ESDsite is tegen het versturen van ongevraagde e-mails (SPAM) en voert daarom een strikt beleid dat het onmogelijk maakt om onze gegevens te misbruiken voor het versturen van SPAM.


Disclaimer

Alle informatie aanwezig op de esdsite.nl, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet met zekerheid worden ingestaan. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ESDsite en samenwerkende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. ESDsite behoudt zich het recht voor de verklaring op deze pagina te wijzigen.


Copyright

Copyright © 1995-. R.H. van Vliet, www.esdsite.nl Utrecht. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Alle informatie - inclusief teksten en afbeeldingen - op deze website (www.esdsite.nl) is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van R.H. van Vliet (ESDsite).
De door ESDsite ontwikkelde kennis en informatie moet natuurlijk beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik. Daarom is het verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESDsite, materiaal dat zich op ESDsite.nl of dat op een met de ESDsite websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. U kunt een verzoek tot herpublikatie via de contactpagina aanvragen.
Algemene voorwaarden van ESDsite.nl


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden


2. Terminologie


3. Recht


4. Correspondentie

 1. Alle correspondentie gaat via post of email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
 2. De klant is verplicht om een actueel (email)adres aan ESDsite.nl op te geven waarop hij (mail)post kan ontvangen.

5. Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen en middelen berust bij ESDsite.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het aan hem toegekende gebruiksrecht voor de duur van de door ESDsite aangegeven tijd die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Rechten van derden


7. Facturen

 1. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per post of email in PDF-formaat.
 2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
 3. Na het verstrijken van de in 7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
 4. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, ook als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
 5. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiële instantie binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
 6. Indien de klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
 7. Ingeval ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiële instantie kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan ESDsite.nl.

8. Opschorting/stopzetting dienstverlening

 1. ESDsite.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
 2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan ESDsite.nl of de door esdsite.nl aangewezen financiële instantie.
 3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 4. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering van certificaten, rapporten, etc. door ESDsite plaats nadat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden


10 Uitval van lessen


11. Annuleren


12. Disclaimer


top | home | cursus | actie


esdsite.nl

© ESDsite.nl
BTW-ID: NL001 469 973 B49
KvK: 58973435. ☎ 06 - 45 500 900
Privacyverklaring, anti-spam, cookies, disclaimer